Protesi, Protesi fissa, Protesi parziale, Protesi mobile